Budem mať 17 rokov až o 6 mesiacov. Môžem sa prihlásiť do kurzu už teraz?

Áno. Začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete začať už ako 16-násť ročný. Avšak záverečnej skúšky sa môžete zúčastniť až po dovŕšení 17-teho roku života. Nakoľko takýto kurz trvá cca. 10 týždňov a preto odporúčame začať kurz približne 3 – 4 mesiace pred dovŕšením predpísaného veku.

Ako sa môžem prihlásiť do autoškoly?

Do autoškoly sa môžete prihlásiť on-line alebo osobne. Kontaktujte nás!

Čo mám urobiť pred začatím kurzu?

Pred začiatkom alebo najneskôr v deň začatia vodičského kurzu treba do autoškoly doručiť riadne vyplnenú: Prihlášku do kurzu, Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (Tlačivá musia byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom). Z dôvodu zmeny legislatívy od 1.11.2010 potrebné tlačivá (Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia) dostanete pri zápise do kurzu v autoškole!

Ako dlho trvá kurz?

Dĺžka kurzu veľkou mierou závisí od Vášho aktívneho prístupu. Avšak plne zaplatený štandardný výcvik trvá zvyčajne 10 až 12 týždňov.

Ako prebieha výcvik?

Výcvik pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej, a je ukončený záverečnou skúškou. Teoretická výučba a praktický výcvik prebiehajú podľa vyhlášky 349/2005, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.

Ako prebieha teoretická výučba?

Učebná osnova teoretickej výučby zahŕňa : pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie. Teoretická výučba prebieha formou teoretických prednášok, ktoré bývajú 2x do týždňa, a to poobedňajších hodinách (presný čas sa vždy u presní na úvodnej hodine po odsúhlasení väčšiny). Pri rýchlo kurze (individuálnom) inštruktor vypracuje individuálny plán. Klient nemusí absolvovať skupinové hodiny teórie.

Ako prebieha praktický výcvik?

Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, výcvik na autotrenažéri, praktické jazdy na atocvičisku, praktické jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky, praktické jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu. Samotným jazdám predchádza výcvik na autotrenažéri. Týmto výcvikom máte možnosť sa ešte pred samotným nastúpením do vozidla oboznámiť s interiérom motorového vozidla z miesta vodiča, ako aj získať základné zručnosti, potrebné na vedenie vozidla. Na praktických jazdách sa zúčastňuje len žiak a inštruktor.

Viete sa mi prispôsobiť časmi a termínmi jázd?

Termíny jázd sa snažíme podľa možnosti maximálne prispôsobiť požiadavkám žiaka. V prípade potreby jazdíme aj cez víkendy, prázdniny či štátne sviatky.

Môže výcvik trvať aj menej ako 6-8 týždňov?

Áno. V prípade rýchlo kurzu sa výcvik v autoškole skracuje.

Kedy môže byť kurz považovaný za ukončený?

Kurz môže byť pokladaný za ukončený po absolvovaní predpísaného počtu hodín teoretickej a praktickej výučby. Ale pre nás je dôležitejší Váš pocit 100% pripravenosti. Preto v prípade potreby je ešte možné pred skúškami si dohodnúť doučovacie hodiny ako praktickej, tak aj teoretickej výučby.

Ako prebieha záverečná skúška?

Na záverečné skúšky Vás prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Samotná skúška prebieha za prítomnosti skúšobného komisára, zvyčajne sa vykonávajú v doobedňajších hodinách a skladá sa z dvoch častí. Prvá skúška je písomný test z pravidiel o cestnej premávke, časový limit na test je 20 minút. Na úspešné zvládnutie tohto testu je potrebné získať minimálne 50 bodov z maximálnych 55. Druhá skúška je praktická jazda na autocvičisku a v cestnej premávke.

Čo potrebujem doložiť pred záverečnou skúškou?

K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je taktiež potrebné doložiť správny poplatok za záverečnú skúšku v hodnote (33 € skupina B, 16,50 € skupiny AM,A1,A, 49,50 € skupina AB) a poplatok za vydanie vodičského preukazu v hodnote 6,5 €. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v cene kurzu (autoškoly ich do ceny kurzu nezahŕňajú) a musia byť odovzdané vo forme kolkových známok, ktoré je možné zakúpiť na ktorejkoľvek pošte.